Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEEDIGDEVERTALINGEN.BE

1.    IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

De webshop die zich bevindt op de URL www.beedigdevertalingen.be (hierna “de Website”), is eigendom van en wordt uitgebaat door Veduta BV (hierna “Beedigdevertalingen.be”), met zetel te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 62, België, ingeschreven bij de KBO onder nummer 685 416 747 en met als BTW nummer BE0685416747. 

2.    DEFINITIES

2.1. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de diensten van Beedigdevertalingen.be gebruikt via de Website.

2.2. Services: de door Beedigdevertalingen.be via de Website aangeboden diensten.

2.3. Overeenkomst op afstand : elke overeenkomst tussen een onderneming en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door Beedigdevertalingen.be georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;

2.4. Techniek voor communicatie op afstand : ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;

2.5 Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Beedigdevertalingen.be, zoals hierin weergegeven.

3.    TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beedigdevertalingen.be en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Beedigdevertalingen.be en de Klant.

3.2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld. Hiertoe zal, voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.

3.3.  Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Services. Mochten er tussen de specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

3.4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3.5. Beedigdevertalingen.be behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

3.6. Door het gebruik van de Website van Beedigdevertalingen.be en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsook alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website.

4.    TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de betaling van de Klant correct is verwerkt via het online bestelsysteem van Beedigdevertalingen.be en de bestelling is aanvaard door Beedigdevertalingen.be.

4.2. De offertes die op de Website worden gegeven, met inbegrip van de vermelde uitvoeringstermijnen en prijzen, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie voor de Klant. Aangezien ze berekend worden op basis van informatie die de Klant zelf vermeldt, en Beedigdevertalingen geen controle heeft over de correctheid en nauwkeurigheid van deze verstrekte informatie, zijn ze pas geldig na controle en aanvaarding door Beedigdevertalingen.be, ongeacht het feit dat de Klant een bestellingsbevestiging ontvangt na het plaatsen van de bestelling.

4.3. Indien Beedigdevertalingen.be vaststelt dat de informatie verstrekt door de Klant tijdens het bestelproces niet correct, onvolledig of onnauwkeurig is, heeft Beedigdevertalingen.be het recht de bestelling te annuleren en de offerte aan te passen op basis van de gecorrigeerde informatie, of om bijkomende informatie op te vragen bij de klant teneinde Beedigdevertalingen.be in staat te stellen een correcte offerte op te maken een aan de Klant te bezorgen, zoals verder vermeld hieronder.

4.4. De Klant en Beedigdevertalingen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Beedigdevertalingen.be gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als bewijs.

5.    BESTELPROCES

5.1. Wanneer de Klant een order plaatst en deze door Beedigdevertalingen.be is aanvaard voor uitvoering, zal Beedigdevertalingen.be deze uitvoeren binnen de in de offerte vermelde deadline.

5.2. De Klant kiest bij het plaatsen van de bestelling een of meerdere types documenten. De Klant verklaart zich ermee akkoord dat indien hij deze types onjuist of onvolledig aangeeft, de offerte die door Beedigdevertalingen.be wordt gegeven mogelijk niet correct is en kan worden geweigerd door Beedigdevertalingen.be.

5.3.  De Klant erkent dat de offerteberekening die wordt aangeboden op de Website slechts een hulpmiddel is om een prijsindicatie te berekenen voor de Services van Beedigdevertalingen.be. Beedigdevertalingen stelt alles in het werk om deze prijsopgave zo nauwkeurig mogelijk te maken, maar kan niet uitsluiten dat deze in bepaalde gevallen niet correct wordt opgemaakt. In voorkomend geval zal Beedigdevertalingen.be na bevestiging en betaling van de bestelling door de Klant contact opnemen met de Klant en een nieuwe offerte bezorgen. Indien deze wordt aanvaard, zal de Klant gevraagd worden het resterende bedrag van de offerte te betalen of zal Beedigdevertalingen het te veel betaalde bedrag aan de Klant terugbetalen binnen de 5 werkdagen.

5.4. Indien Beedigdevertalingen.be een offerte aanpast en de Klant deze niet aanvaardt, zal Beedigdevertalingen.be een eventueel reeds betaald voorschot terugbetalen binnen de 5 werkdagen. Indien de Klant een onjuist documenttype opgeeft tijdens het bestelproces en vervolgens de betaling uitvoert en de bestelling bevestigt, zal Beedigdevertalingen.be de offerte aanpassen op basis van het effectieve documenttype. Indien de Klant vervolgens beslist om de bestelling niet te bevestigen, wordt deze situatie beschouwd als een Annulering van de bestelling zoals vermeld onder punt 5.5.

5.5. Indien de klant de bestelling na bevestiging en betaling wenst te annuleren, kan de Klant een verzoek hiervoor indienen door contact op te nemen met Beedigdevertalingen.be op het e-mailadres info@beedigdevertalingen.be. Indien de bestelling nog niet in uitvoering is, kan deze nog worden geannuleerd en terugbetaald na afhouding van een administratiekost van 30 EUR. Indien de vertaling intussen al gestart of afgewerkt is, worden de reeds uitgevoerde services aangerekend, met een minimum van 50% van de bestelwaarde. Het resterende bedrag wordt vervolgens gecrediteerd en terugbetaald.

5.6. De Klant ontvangt na zijn of haar bestelling een bevestigingsmail. De klant kan zijn of haar bestelling te allen tijd opvolgen via de link die in deze e-mail wordt vermeld. Deze bevestigingsmail bevat louter een overzicht van de bestelling die door de Klant is geplaatst en mag niet worden beschouwd als een aanvaarding van de bestelling door Beedigdevertalingen.be.

6.    LEVERING

6.1. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen zijn slechts geldig na uitvoering van de betaling door de Klant. Elke wijziging in de bestelling na de betaling maakt de bedongen leveringstermijn ongeldig. De Klant erkent dat de leverginstermijnen indicatief zijn en kunnen worden verlengd om redenen die buiten de controle van Beedigdevertalingen.be vallen, waaronder vertragingen op de rechtbank of bij leveranciers. Bovendien slaat de vermelde leveringstermijn uitsluitend op de datum waarop de vertaling zal worden verzonden dan wel gereed is voor ophaling door de Klant, en dus niet op de fysieke aflevering van de vertaling.

6.2. Wanneer de bestelling klaar is voor verzending of ophaling wordt een scan van de bestelde vertaling aan de Klant bezorgd per e-mail.

6.3. De effectieve levering vindt plaats per aangetekende post of bij ophaling door de Klant, afhankelijk van de door de Klant gekozen optie tijdens het bestelproces.

6.4. Beedigdevertalingen.be is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke vertragingen in de postdiensten bij de levering aan de Klant.

6.5. Wanneer de Klant kiest voor ophaling, moet deze ophaling plaatsvinden binnen de 30 dagen nadat de Klant het bericht heeft ontvangen dat de vertaling gereed is. Na deze termijn zal de vertaling worden vernietigd.

7.    PRIJZEN

7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro.

7.2. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de opmaak van de offerte, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding.

7.3. Op de prijzen wordt steeds BTW aangerekend. Deze staat steeds duidelijk vermeld in de offerte.

7.4. De correctheid van de vermelde prijzen is, zoals vermeld in artikel 4 en 5,  afhankelijk van de verstrekking van correcte informatie door de Klant. Indien deze informatie niet correct blijkt, heeft Beedigdevertalingen.be het recht om de prijzen aan te passen en opnieuw ter goedkeuring aan de klant voor te leggen

8.    BETALING

8.1. Bij bestellingen via de Website kan uitsluitend via elektronisch weg worden betaald, via de betaalservice Mollie.

8.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.

8.3. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Beedigdevertalingen.be is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever.

8.4. In geval van annulering or herroeping van de betaling door het kaartbedrijf, heeft Beedigdevertalingen.be de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

9.    PRIVACY

Voor specifieke informatie en bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt verwezen naar de aparte privacyverklaring op onze website.

10.    VERZAKINGSRECHT

Overeenkomstig de Belgische Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC), kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. De diensten van Beedigdevertalingen.be vallen binnen deze definitie. De Klant heeft dus niet het recht om een geplaatste bestelling te herroepen.

11.    KLACHTEN EN GARANTIE

11.1.  Indien de Klant van mening is dat de Diensten van Beedigdevertalingen.be gebreken vertonen, moet hij dit binnen de 8 dagen na ontvangst melden aan Beedigdevertalingen.be. Na onderzoek zal Beedigdevertalingen.be in zulke gevallen een oplossing voorstellen, en dit binnen de 3 werkdagen na indiening van de klacht. Indien het onderzoek uitwijst dat er een fout is gemaakt in de Diensten, zal Beedigdevertalingen.be de diensten desgevallend kosteloos opnieuw leveren aan de Klant.

12.    AANSPRAKELIJKHEID

12.1. De verantwoordelijkheid van Beedigdevertalingen.be is beperkt tot het kosteloos opnieuw verstrekken van niet-conforme diensten. Eventuele gevolgschade wordt expliciet uitgesloten. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de verbintenis tussen de Klant en Beedigdevertalingen.be een middelenverbintenis is en geen resultaatsverbintenis.

12.2.  Het is mogelijk dat Beedigdevertalingen.be op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Beedigdevertalingen.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

13.    OVERMACHT

13.1. In geval van overmacht is Beedigdevertalingen.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen. Beedigdevertalingen.be is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

13.2.  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ziekte en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

14.    INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1. Beedigdevertalingen is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien zij te goeder trouw de vertaalopdracht uitvoerde. Alleen de Klant is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

14.2. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten en/of de Website berusten bij Beedigdevertalingen.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

14.3. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beedigdevertalingen.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van de dienst zelf.

15.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Beedigdevertalingen.be, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Leuven, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

16.    SLOTBEPALINGEN

16.1.  Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

16.2.  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Beedigdevertalingen.be met betrekking tot de erin opgenomen materie.